Tìm kiếm
Kích thước/khối lượng lệnh (Mục "Số lượng")

Trường "số tiền" xác định khối lượng hoặc kích thước của lệnh - tức là số lượng được mua hoặc bán. Khối lượng được đo lường theo "đơn vị tiền tệ số tiền", được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ bản theo mặc định, nhưng có thể được thay đổi thành đơn vị tiền tệ báo giá. Điều quan trọng cần nhớ là trường "số tiền" chỉ xác định số lượng đang được mua hoặc bán và không xác định cái gì đang được mua hoặc bán.

Ví dụ: tạo đơn hàng bằng cách nhập 1 vào trường số tiền để mua 1 BTC với tỷ giá 7.624,90 đô la cho mỗi BTC.

Trading_SimpleLimit7624Example1_04272021.png

 

Ví dụ: creating an order by inputting 5000 in the amount field to buy $5,000 worth of BTC at a rate of $7,624.9 per BTC.

Trading_SimpleLimit7624Example2_04272021.png

Nếu bạn mở một vị thế giao ngay trên ký quỹ, nó sẽ trông giống nhau với sự khác biệt duy nhất là tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng.

Ví dụ: tạo một lệnh giới hạn để mua BTC với giá trị $ 3.000 BTC/USD bằng cách sử dụng đòn bẩy 3x thực hiện khi giá giảm xuống còn 8.185,50 USD.

Trading_IntermediateLeverageLimit3000_04272021.png